new_banner_3.jpg
22.jpg
FanFooty.co.uk  2009 
Phase 2 (Last 16)
Match Result Binky Brogie Bones Ianovich Slarty Shrews Avit75 Mancdave Trampas SligoDonkey Col Clammers Beglee Schlocky
Uruguay v South korea 2-1 3-2 3 2-1 5 2-1 5 2-0 1 1-1 0 2-2 0 2-0 1 2-0 1 2-1 5 1-0 3 2-1 5 2-0 1 2-1 5 1-0 3
wc logo.jpg
USA v Ghana 1-1 0-2 0 2-2 3 1-0 0 0-1 0 1-0 0 1-0 0 0-1 0 2-1 0 1-1 5 0-1 0 0-0 3 1-1 5 1-0 0 0-0 3
Germany v England 4-1 1-2 0 1-1 0 0-2 0 1-2 0 1-1 0 1-2 0 1-1 0 2-0 1 1-0 1 1-0 1 0-1 0 1-2 0 1-1 0 0-0 0
Argentina v Mexico 3-1 2-0 3 2-0 3 2-0 3 2-1 1 2-1 1 2-0 3 1-1 0 3-1 5 2-1 1 2-0 3 2-2 0 2-0 3 2-0 3 3-1 5
Holland v Slovakia 2-1 4-0 1 2-0 1 2-0 1 1-0 3 2-0 1 2-0 1 2-0 1 2-0 1 2-0 1 2-0 1 2-0 1 3-0 1 2-0 1 4-0 1
Brazil v Chile 3-0 1-1 0 3-1 1 2-1 1 1-1 0 2-0 1 2-0 1 0-0 0 3-0 5 2-1 1 2-0 1 2-1 1 3-2 1 3-1 1 2-0 1
Paraguay v Japan 0-0 1-1 3 1-1 3 2-1 0 2-0 0 1-1 3 1-1 3 1-0 0 2-1 0 1-1 3 1-1 3 0-0 5 1-1 3 2-2 3 1-0 0
Spain v Portugal 1-0 1-2 0 2-1 3 1-1 0 1-1 0 0-1 0 1-1 0 0-0 0 2-1 3 0-0 0 0-1 0 1-0 5 2-2 0 2-1 3 1-2 0
wc banner.jpg
Totals 10   19   10   5   6   8   2   16   17   12   20   14   16   13
Phase 2 (Last 16)
Match Result Crompton Gravesy EdBull Trigger Happy Henke7 Cheryl DrewM              
Uruguay v South korea 2-1 1-1 0 Missed 0 Missed 0 2-1 5 2-1 5 Missed 0 Missed 0   0   0   0   0   0   0   0
wc logo.jpg
USA v Ghana 1-1 2-1 0 Missed 0 Missed 0 1-0 0 2-2 3 2-1 0 Missed 0   0   0   0   0   0   0   0
Germany v England 4-1 0-1 0 Missed 0 0-0 0 2-1 1 0-1 0 0-3 0 2-1 1   0   0   0   0   0   0   0
Argentina v Mexico 3-1 3-1 5 Missed 0 1-0 1 2-0 3 3-1 5 2-0 3 2-1 1   0   0   0   0   0   0   0
Holland v Slovakia 2-1 3-0 1 Missed 0 2-0 1 2-0 1 2-0 1 1-0 3 1-0 3   0   0   0   0   0   0   0
Brazil v Chile 3-0 3-1 1 Missed 0 1-0 1 2-0 1 2-1 1 4-1 3 1-0 1   0   0   0   0   0   0   0
Paraguay v Japan 0-0 1-1 3 Missed 0 1-0 0 1-1 3 0-0 5 1-2 0 1-0 0   0   0   0   0   0   0   0
Spain v Portugal 1-0 2-0 1 Missed 0 0-0 0 2-1 3 1-0 5 3-2 3 1-0 5   0   0   0   0   0   0   0
Totals 11   0   3   17   25   12   11   0   0   0   0   0   0   0
Phase 3 (QF - Final)
Match Result Binky Brogie Bones Ianovich Slarty Shrews Avit75 Mancdave Trampas SligoDonkey Col Clammers Beglee Schlocky
Holland v Brazil 2-1 0-3 0 0-1 0 1-1 0 2-1 5 1-1 0 3-1 1 0-0 0 1-2 0 0-2 0 1-1 0 1-3 0 1-3 0 1-2 0 0-2 0
wc logo.jpg
Uruguay v Ghana 1-1 2-1 0 1-1 5 1-0 0 1-0 0 1-1 5 3-0 0 0-0 3 2-0 0 1-1 5 1-0 0 1-1 5 2-1 0 2-0 0 1-1 5
Argentina v Germany 0-4 4-1 0 2-2 0 1-1 0 2-0 0 2-1 0 1-3 1 0-1 1 1-2 1 2-1 0 1-1 0 2-1 0 2-2 0 1-1 0 2-0 0
Paraguay v Spain 0-1 0-3 1 0-2 1 0-2 1 1-0 0 0-1 5 2-0 1 0-1 5 0-2 1 0-2 1 0-2 1 0-1 5 1-2 3 0-2 1 1-1 0
Holland v Uruguay 3-2 3-1 1 2-0 1 2-1 3 2-1 3 2-0 1 3-1 1 3-0 1 1-1 0 2-1 3 3-1 1 2-2 0 1-0 3 2-1 3 3-0 1
Germany v Spain 0-1 1-2 3 1-2 3 1-1 0 2-1 0 0-1 5 2-2 0 2-0 0 2-1 0 1-2 3 3-1 0 2-1 0 2-1 0 2-0 0 4-1 0
Uruguay v Germany 2-3 2-3 5 1-1 0 1-1 0 2-1 0 2-1 0 0-3 1 0-6 1 0-2 1 2-3 5 2-4 1 0-3 1 2-1 0 1-3 1 1-4 1
Holland v Spain   1-1 3 1-3 0 1-1 3 2-1 0 0-1 0 0-1 0 1-0 0 0-2 0 0-2 0 0-0 5 0-1 0 1-2 0 1-1 3 2-1 0
wc banner.jpg
Totals 13   10   7   8   16   5   11   3   17   8   11   6   8   7
Phase 3 (QF - Final)
Match Result Crompton Gravesy EdBull Trigger Happy Henke7 Cheryl DrewM              
Holland v Brazil 2-1 2-2 0 Missed 0 1-0 3 1-2 0 0-1 0 Missed 0 2-1 5                            
wc logo.jpg
Uruguay v Ghana 1-1 2-0 0 Missed 0 0-0 3 2-0 0 1-0 0 Missed 0 0-2 0                            
Argentina v Germany 0-4 2-1 0 Missed 0 1-1 0 2-1 0 2-1 0 Missed 0 1-3 1                            
Paraguay v Spain 0-1 0-2 1 Missed 0 0-1 5 0-2 1 0-2 1 Missed 0 2-1 0                            
Holland v Uruguay 3-2 3-1 1 Missed 0 1-0 3 2-0 1 2-1 3 Missed 0 2-1 3                            
Germany v Spain 0-1 1-2 3 Missed 0 2-2 0 2-1 0 1-2 3 Missed 0 2-2 0                            
Uruguay v Germany 2-3 Missed 0 Missed 0 0-4 1 Missed 0 1-3 1 Missed 0 Missed 0                            
Holland v Spain   Missed 0 Missed 0 0-0 5 Missed 0 0-2 0 Missed   2-1 0                            
Totals 5   0   20   2   8   0   9